Защита данных RODO

Administratorem danych osobowych jest w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241. .

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

— wykonania umowy sprzedaży usług oferowanych przez w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241 — na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO — przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

— marketingu bezpośredniego — na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO — prawnie uzasadnionego interesu w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

— finansowo – księgowych — na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO — przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

— obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO — prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

— prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO — prawnie uzasadnionego interesu w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241, przez okres 3 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych:

— dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Firmy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Firmę na rzecz Pani/Pana,

— podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

— operatorzy pocztowi i kurierzy,

— operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

— organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241 danych przysługują następujące prawa:

— dostępu do danych;

— żądania sprostowania danych;

— wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

— do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

— do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie;

— do przenoszenia danych osobowych.

Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, wysyłając oświadczenie na adres: przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, lub wysyłając maila na adres: daneosobowe@agrosak.com.pl

У вас есть вопросы?

Связаться с нами. Мы ответим на них все!